ووکوار، نماد پایداری کرواسی در جنگ بالکان

شهرهای قدیمی و زیبای بالکان اکنون یک به یک در حال سوختن و تبدیل شدن به هیزم آتشی بودند که لا‌به‌لای قرون متمادی هر از چند گاه سر بر می‌آورد و تنوره می‌کشید‌. با مرگ جوزف تیتو‌، پارتیزان کهنه‌کار و بعدا ژنرال سیاست‌باز‌، ابرهای تیره بار دیگر بر سر بالکان سایه افکندند. تیتو به قول ملی‌گرایان صرب، درپوشی بود که روغن و آب را داخل بشکه نگه داشته