نبرد دشت آبراهام بخشی از جنگ‌های هفت ساله

در سال سوم جنگ هفت ساله ، چنین مقدر شده بود که سرنوشت آمریکای شمالی در کرانه‌های رودخانه بزرگ سنت لورنس تعیین شود. کت قرمزهای بریتانیایی و فرمانده جوانشان، ژنرال جیمز وولف اقیانوس اطلس را تا کنار دیوارهای شهر کبک پیموده بودند تا با نیروهای لوئی ژوزف مونکالم، سردار خوش نام و باتجربه فرانسوی پنجه در پنجه بیفکنند. مونکالم تا این زمان همه تلاش‌های بریتانیا برای تسلط بر